มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนการเหตุสาธารณภัย (วาตภัย

^