ชื่อ - นามสกุล :นางแพงจันทร์ ผาสุข
ตำแหน่ง :ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ดูแลเด็ก