ชื่อ - นามสกุล :นายถนอม ทองพันช่าง
ตำแหน่ง :ส.อบต.ม.9
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบสมาชิกสภา
หน้าที่ในกลุ่ม :