ชื่อ - นามสกุล :นางรัชนีกรณ์ แสนพันธ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม