ชื่อ - นามสกุล :นายสมาน พรมศรี
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ
กลุ่ม / แผนก : ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ
กลุ่ม / แผนก : กองสวัสดิการสังคม
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ