ชื่อ - นามสกุล :นางณภาภัช ปวงสุข
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิชาการศึกษา