ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจันทิมา กล่อมปัญญา
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร