แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 ประกาศแผนป้องกันแลปราบปรามการทุจริต  
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 รายงานติดตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี 2564
 รายงานการกำกับติดตามการทุจริตประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
รายงานประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศแผนป้องกันแลปราบปรามการทุจริต อบต.หมากเขียบ ประจำปี 2565
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ เจตจำนงค์ในการบริหารงาน
^