พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการ เฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

^