การจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี2565การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรี่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 แบบคำร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต 

รายงานประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คำสั่งการจัดตั้งศูนย์การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศจัดตั้งศูนย์การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี2565
^