การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 
 แผนพัฒนาบุคลากร 3ปี 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งใรระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561

ประกาศการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ประกาศการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ
^