การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 รายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการทำงาน  
 แบ่งงานสำนักปลัด​ 
 แบ่งงานกองคลัง 
 แบ่งงานกองช่าง 
 แบ่งงานกองการศึกษาฯ 
 แบ่งงานกองสวัสดิการสังคม 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บันทึกสรุปผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564
ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน อบต.หมากเขียบ
มาตรการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อบต.หมากเขียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อบต.หมากเขียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
​​​​​​รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
^