กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ


พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562


พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 
^