กิจการสภาท้องถิ่น

บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่
บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑


ประกาศกำหนดสมัยการประชุมสภาและประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)
บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)
บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)
บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)


ประกาศกำหนดสมัยการประชุมสภาและประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)
บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) 

บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕


 
^