การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 
 ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต 

 สารจากนายก 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
^