การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
บันทึกสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.64
บันทึกสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.64

 

 
^