สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 แบบ สขร.1 ม.7-ม.1 
 แบบ สขร.ม.7-ม.9 
 แบบ สขร.ม.10 
 แบบขสร.1 มี.ค. 
 แบบสขร.1 
 แบบสขร บันทึกสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.64  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 2564
บันทึกสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 2564
บันทึกสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.64  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 2564
บันทึกสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.65  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.2565
บันทึกสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.65  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.2565
บันทึกสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.65  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
 
^